http://www.ngrec51.tsu.ac.th/
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 21 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศผลการพิจารณารางวัล ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 วันที่ 18 ธันวาคม 2563